Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 
Rating CW
Rating AM
Rating KK
 
 
 
 
Ratings Crossword Game
 
           
(อันดับ 1)
พิชัย ลิ้มประเสริฐ
Rating 2435
(อันดับ 2)
ภาณุพล สัจยากร
Rating 2275
(อันดับ 3)
ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพร
Rating 2247
(อันดับ 4)
โกมล ปัญญาโสภณเลิศ
Rating 2238
(อันดับ 5)
อติรุจน์ ศักดิยากร
Rating 2234


           
(อันดับ 6)
อัครพล ขวัญศักดิ์
Rating 2211
(อันดับ 7)
วรสิทธิ์ สุขแสนสำราญ
Rating 2191
(อันดับ 8)
วีระ แสงสิทธิ์
Rating 2151
(อันดับ 9)
ธชา คู่วิรัตน์
Rating 2150
(อันดับ 10)
ชลพัฒน์ อิทธิอารี
Rating 2128  อันดับที่ ชื่อ นามสกุล สถาบัน เรตติ้ง  
  1 พิชัย ลิ้มประเสริฐ   2435
  2 ภาณุพล สัจยากร   2275
  3 ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพร   2247
  4 โกมล ปัญญาโสภณเลิศ   2238
  5 อติรุจน์ ศักดิยากร   2234
  6 อัครพล ขวัญศักดิ์   2211
  7 วรสิทธิ์ สุขแสนสำราญ   2191
  8 วีระ แสงสิทธิ์   2151
  9 ธชา คู่วิรัตน์   2150
  10 ชลพัฒน์ อิทธิอารี   2128
  11 ศิณาธาร พัฒนสุวรรณา   2127
  12 จักรกริช กล้าผจญ   2106
  13 วิศิษฎ์ รัตนไชยฤทธิ์   2098
  14 เจอร์รี่ คาร์เตอร์   2097
  15 จรัส วรพจน์พิศุทธิ์   2092
  16 ปกรณ์ เนมิตรมานสุข   2086
  17 มารุต ศิริวังโส   2086
  18 ตะวัน แพผลศิริ   2086
  19 มานพ พิพัฒน์บุญเสริม   2073
  20 ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์   2067
  21 เอกพันธุ์ เอิบประสาทสุข   2065
  22 จเร วรพจน์พิศุทธิ์   2052
  23 นวปฎล สายะเวส   2043
  24 ธิติพล บารมีเมือง   2037
  25 พสิษฐ์ เนตรอาภา   2037
  26 Amnuay Ploysangngam   2036
  27 เทวัญ สุทธศีล   2034
  28 ชาญวิทย์ เอี่ยมอุดม   2025
  29 สมพงษ์ โพธิ์ไทร   2022
  30 ธนพงษ์ กู้เกียรติกุลชัย   2014
  31 ธนศักดิ์ ศุภพิบูลย์กุล   2003
  32 พุทธพงศ์ มูลสาร   2002
  33 กมล เทียรฆโรจนกุล   2002
  34 ปรีดี คงธนารัตน์   1996
  35 ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์   1963
  36 สงกรานต์ จันทะเสน   1962
  37 ณัฐพงศ์ พลทิพย์   1961
  38 เปศล โกศัลลกูฏ   1954
  39 สิทธิโชค บุญศิริพันธ์   1949
  40 อภิรัฐ ชูใหม่   1944
  41 สุวัฒน์ กลัดอ่ำ   1932
  42 วันชนะ จิรปีติกุล   1930
  43 สมพงษ์ พลสงคราม   1925
  44 แดเนียล ศรีชวาลา   1921
  45 สรวิศ ชุนเจริญ   1920
  46 นิติธร ลายเมฆ   1914
  47 เทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ   1910
  48 มัยฤทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร   1902
  49 รศ. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์   1902
  50 ยุทธนา อารีย์รักษ์   1898
  51 ปัฐวี อำภะวา   1893
  52 นุติ สุริ   1891
  53 มณเฑียร ชลธิชานันทน์   1888
  54 ชัยวัฒน์ จิตต์ธรรมเลิศ   1877
  55 ศกุนต์ชัย รานอก   1860
  56 ธนพล เขม่นกิจ   1859
  57 ภูรินทร์ ฐิติยากูร   1850
  58 ภูรี ณ ลำพูน   1843
  59 จิระพงษ์ ซุยพรม   1842
  60 วิศรุต อริยขจร   1826
  61 ณัฐชยา ศรีทะโร   1822
  62 ณัฐวุฒิ ชินรุ่งโรจน์   1821
  63 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ   1820
  64 หทัยภัทร สุภัทราทร   1815
  65 ณัฐกิตติ์ ชารี   1813
  66 พชร ตรีทิพย์ธนากุล   1801
  67 สุพิชญา ตันติศิริวัฒน์   1801
  68 อัครเดช ศุภพิทยาธร   1798
  69 นพดล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   1793
  70 ภาณุวิชญ์ อินปัญญา   1787
  71 วศินธร โกสัลล์วัฒนา   1775
  72 จักรพันธ์ โรจน์พงศ์เกษม   1774
  73 วรากรณ์ ศิริวิกุล   1764
  74 ชุติมา อิศรางกูร ณ อยุธยา   1761
  75 ปัฐวี อำภะวา   1756
  76 ชัชวิน เพชรเลิศ   1755
  77 ทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ   1754
  78 ณัฐ ตรีพูนสุข   1750
  79 อิมรอน สวามิภักดิ์   1749
  80 ศิริวัฒน์ สุทธพินทุ   1749
  81 ตะวันเจมส์ บาร์เวล   1747
  82 คมสัน ศรีสุวรรณหงษ์   1746
  83 ธนพร ศิริวัฒนพงศา   1744
  84 เธียร เติมไพสิทธิ์   1741
  85 ยศกร K.,   1739
  86 พาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร   1736
  87 กฤษดากร สังข์ทอง   1736
  88 กู้เกียรติ คุณพาณิชย์โชติ   1734
  89 C.,Pimchanok   1733
  90 สราวุธ วัฒนปาณี   1732
  91 ณัฐพล ไวยบุญญา   1731
  92 กันตภณ เดชเจริญสี   1727
  93 วิบูลย์ รอดแสง   1715
  94 อินทัช คุณากรธรรม   1702
  95 Minsu Kim   1702
  96 นีรภางค์ เลาหวีรภาพ   1701
  97 จันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพ   1700
  98 สิทธิพันธ์ พันธุ์ทอง   1694
  99 พฤกษา จอดนอก   1694
  100 สุนัย นิธังกูร   1691
  101 สุพิชญา สุภาเพียร   1691
  102 พิทักสิทธิ์ เอกธนนันต์   1689
  103 ภาณุพงศ์ ใบโพธิ์   1687
  104 ธนภูมิ ศรีภูมิทอง   1687
  105 กอบชัย นิธังกูร   1681
  106 Seksan Sandsongquare   1679
  107 เอริณ พันธิสุนทร   1679
  108 กอบธัญ คงธนารัตน์   1679
  109 สัมพันธ์ โสตกุล   1678
  110 ฎุสิต พนมฤทธิ์   1676
  111 วิศาล วงศ์ธนสุนทร   1676
  112 ณัฐพร ปล้องอรุณ   1675
  113 ชะโลมฤทธิ์ สายะเวส   1674
  114 Audchara Kawinna   1674
  115 จตุพร วิทยกุล   1674
  116 ธนสิษฐ์ ศิริสวัสดิ์   1673
  117 Suthiraphan Assarat   1673
  118 กนกวรรณ คำลือหาญ   1671
  119 Thanit Wongpong   1671
  120 นรเศรษฐ์ เวษฎาพันธุ์   1671
  121 Chatchawin Petchlert   1671
  122 อุษา สุวรรณกมล   1671
  123 Rawiwan Manophab   1669
  124 Nipaphun Torsound   1668
  125 Prateep Thisa   1667
  126 Banjopporn Thunla   1666
  127 Marites Carreon   1666
  128 วนิดา อุ่นกุดเชือก   1666
  129 สิรินภา ศรีนอนิล   1666
  130 อฏวี ฉัตรถอน   1665
  131 ภาธร เขียววิชัย   1663
  132 Supraween jinda   1661
  133 ณัฐกานต์ หันวิสัย   1660
  134 ชัยวัฒน์ วุฒินิติกรกิจ   1660
  135 กิตติกา ศันสนะวาณี   1657
  136 วีราณี ธนสารวิมล   1657
  137 บัณฑิต ชมกุหลาบ   1652
  138 ปรัชญา ปิตาโพธิ์   1650
  139 เทพฤทธิ์ วิชญสิริ   1647
  140 รัชตะ ริทธิโคต   1645
  141 Taweesak Kunyochai   1641
  142 อุทัยวรรณ สุวรรณศรี   1640
  143 สิทธิชัย นิลศรี   1639
  144 พงษ์ศักดิ์ ลำพอง   1639
  145 Pojchara kosolchuenvijit   1638
  146 Rungroj boonmark   1638
  147 สลิลทิพย์   1637
  148 อัษฎาวุธ แซ่โค้ว   1637
  149 Chanapai Maharutsakul   1637
  150 ธีรานันท์ นาคใหญ่   1636
  151 ทวีศักดิ์ กันโยไธ   1636
  152 วสุพล ฐานถิร   1635
  153 Tanadon Chanswattanapong   1634
  154 กัลประภา ประพันธ์พัฒน์   1631
  155 ประกายดาว โคราช   1630
  156 พิลาวัลย์ บุญอรุณ   1630
  157 ขวัญใจ ธรรมพิงค์   1630
  158 วีรวัฒน์ ลิ้มสุรัตน์   1629
  159 สุจิต อึ้งปกรณ์   1628
  160 ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล   1627
  161 วันวิสา บัวงาม   1625
  162 Krit Viroonhaman   1620
  163 มณชญา   1618
  164 ธนพร เทียรฆโรจนกุล   1616
  165 นิติ เหล่าวณิชย์พงษ์   1615
  166 Anupong Plewtong   1614
  167 มานีดา ธนสารวิมล   1613
  168 สิริวิมล ศรีนอนิล   1607
  169 สุดารัตน์ ทองภู   1605
  170 วิทวัส ประมวลศักดิกุล   1594
  171 พงษ์ศักดิ์ ลำพอง   1587
  172 พิริยา ไหว้พรหม   1564
  173 อุทัย บุญเชิด   1558
 
 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us


Thailand Crossword Facebook