Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 
Rating CW
Rating AM
Rating KK
 
 
 
 
Ratings Crossword Game
 
           
(อันดับ 1)
ภาณุพล สัจยากร
Rating 2311
(อันดับ 2)
โกมล ปัญญาโสภณเลิศ
Rating 2242
(อันดับ 3)
อติรุจน์ ศักดิยากร
Rating 2229
(อันดับ 4)
ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพร
Rating 2217
(อันดับ 5)
วรสิทธิ์ สุขแสนสำราญ
Rating 2191


           
(อันดับ 6)
อัครพล ขวัญศักดิ์
Rating 2174
(อันดับ 7)
วีระ แสงสิทธิ์
Rating 2166
(อันดับ 8)
จักรกริช กล้าผจญ
Rating 2140
(อันดับ 9)
ชลพัฒน์ อิทธิอารี
Rating 2138
(อันดับ 10)
ธชา คู่วิรัตน์
Rating 2134  อันดับที่ ชื่อ นามสกุล สถาบัน เรตติ้ง  
  1 ภาณุพล สัจยากร   2311
  2 โกมล ปัญญาโสภณเลิศ   2242
  3 อติรุจน์ ศักดิยากร   2229
  4 ชาญวิทย์ สุขุมรัตนาพร   2217
  5 วรสิทธิ์ สุขแสนสำราญ   2191
  6 อัครพล ขวัญศักดิ์   2174
  7 วีระ แสงสิทธิ์   2166
  8 จักรกริช กล้าผจญ   2140
  9 ชลพัฒน์ อิทธิอารี   2138
  10 ธชา คู่วิรัตน์   2134
  11 ศิณาธาร พัฒนสุวรรณา   2127
  12 วิศิษฎ์ รัตนไชยฤทธิ์   2126
  13 เจอร์รี่ คาร์เตอร์   2110
  14 เทวัญ สุทธศีล   2096
  15 จรัส วรพจน์พิศุทธิ์   2096
  16 ปกรณ์ เนมิตรมานสุข   2086
  17 มารุต ศิริวังโส   2086
  18 ตะวัน แพผลศิริ   2083
  19 มานพ พิพัฒน์บุญเสริม   2074
  20 ธิติพล บารมีเมือง   2074
  21 จเร วรพจน์พิศุทธิ์   2071
  22 ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์   2067
  23 เอกพันธุ์ เอิบประสาทสุข   2053
  24 นวปฎล สายะเวส   2043
  25 พสิษฐ์ เนตรอาภา   2037
  26 Amnuay Ploysangngam   2036
  27 พุทธพงศ์ มูลสาร   2034
  28 ชาญวิทย์ เอี่ยมอุดม   2025
  29 สมพงษ์ โพธิ์ไทร   2022
  30 ธนพงษ์ กู้เกียรติกุลชัย   2014
  31 ธนศักดิ์ ศุภพิบูลย์กุล   2003
  32 กมล เทียรฆโรจนกุล   2002
  33 ปรีดี คงธนารัตน์   1996
  34 อภิรัฐ ชูใหม่   1970
  35 สมพงษ์ พลสงคราม   1965
  36 ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์   1963
  37 เปศล โกศัลลกูฏ   1954
  38 สงกรานต์ จันทะเสน   1949
  39 สิทธิโชค บุญศิริพันธ์   1949
  40 ณัฐพงศ์ พลทิพย์   1939
  41 ยุทธนา อารีย์รักษ์   1938
  42 สุวัฒน์ กลัดอ่ำ   1932
  43 วันชนะ จิรปีติกุล   1930
  44 แดเนียล ศรีชวาลา   1921
  45 สรวิศ ชุนเจริญ   1920
  46 นิติธร ลายเมฆ   1914
  47 เทิดศักดิ์ เพชรรุ่งเจริญ   1910
  48 มัยฤทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร   1902
  49 รศ. ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์   1902
  50 นุติ สุริ   1901
  51 ปัฐวี อำภะวา   1893
  52 มณเฑียร ชลธิชานันทน์   1888
  53 จิระพงษ์ ซุยพรม   1882
  54 ชัยวัฒน์ จิตต์ธรรมเลิศ   1877
  55 วิทยวุฒิ ไหว้พรม   1866
  56 ศกุนต์ชัย รานอก   1860
  57 ธนพล เขม่นกิจ   1859
  58 ภูรินทร์ ฐิติยากูร   1850
  59 ภูรี ณ ลำพูน   1843
  60 สุพิชญา ตันติศิริวัฒน์   1837
  61 วิศรุต อริยขจร   1826
  62 ณัฐชยา ศรีทะโร   1822
  63 ณัฐวุฒิ ชินรุ่งโรจน์   1821
  64 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ   1820
  65 ณัฐกิตติ์ ชารี   1813
  66 พชร ตรีทิพย์ธนากุล   1801
  67 อัครเดช ศุภพิทยาธร   1798
  68 นพดล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   1793
  69 ภาณุวิชญ์ อินปัญญา   1787
  70 หทัยภัทร สุภัทราทร   1786
  71 จักรพันธ์ โรจน์พงศ์เกษม   1774
  72 วรากรณ์ ศิริวิกุล   1774
  73 นีรภางค์ เลาหวีรภาพ   1770
  74 ชุติมา อิศรางกูร ณ อยุธยา   1761
  75 ปัฐวี อำภะวา   1756
  76 ชัชวิน เพชรเลิศ   1755
  77 ทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ   1754
  78 ณัฐ ตรีพูนสุข   1750
  79 อิมรอน สวามิภักดิ์   1749
  80 ศิริวัฒน์ สุทธพินทุ   1749
  81 ตะวันเจมส์ บาร์เวล   1747
  82 คมสัน ศรีสุวรรณหงษ์   1746
  83 ธนพร ศิริวัฒนพงศา   1744
  84 วศินธร โกสัลล์วัฒนา   1742
  85 เธียร เติมไพสิทธิ์   1741
  86 ยศกร K.,   1739
  87 พาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร   1736
  88 กฤษดากร สังข์ทอง   1736
  89 กู้เกียรติ คุณพาณิชย์โชติ   1734
  90 C.,Pimchanok   1733
  91 สราวุธ วัฒนปาณี   1732
  92 ณัฐพล ไวยบุญญา   1731
  93 กันตภณ เดชเจริญสี   1727
  94 วิบูลย์ รอดแสง   1715
  95 อินทัช คุณากรธรรม   1702
  96 Minsu Kim   1702
  97 จันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพ   1700
  98 สิทธิพันธ์ พันธุ์ทอง   1694
  99 พฤกษา จอดนอก   1694
  100 สุนัย นิธังกูร   1691
  101 สุพิชญา สุภาเพียร   1691
  102 พิทักสิทธิ์ เอกธนนันต์   1689
  103 ภาณุพงศ์ ใบโพธิ์   1687
  104 ธนภูมิ ศรีภูมิทอง   1687
  105 Marites Carreon   1687
  106 จตุพร วิทยกุล   1683
  107 กอบชัย นิธังกูร   1681
  108 Seksan Sandsongquare   1679
  109 เอริณ พันธิสุนทร   1679
  110 กอบธัญ คงธนารัตน์   1679
  111 สัมพันธ์ โสตกุล   1678
  112 ฎุสิต พนมฤทธิ์   1676
  113 วิศาล วงศ์ธนสุนทร   1676
  114 ณัฐพร ปล้องอรุณ   1675
  115 ชะโลมฤทธิ์ สายะเวส   1674
  116 Audchara Kawinna   1674
  117 ธนสิษฐ์ ศิริสวัสดิ์   1673
  118 Suthiraphan Assarat   1673
  119 กนกวรรณ คำลือหาญ   1671
  120 Thanit Wongpong   1671
  121 นรเศรษฐ์ เวษฎาพันธุ์   1671
  122 Chatchawin Petchlert   1671
  123 อุษา สุวรรณกมล   1671
  124 Rawiwan Manophab   1669
  125 Nipaphun Torsound   1668
  126 Banjopporn Thunla   1666
  127 วนิดา อุ่นกุดเชือก   1666
  128 สิรินภา ศรีนอนิล   1666
  129 อฏวี ฉัตรถอน   1665
  130 ภาธร เขียววิชัย   1663
  131 Supraween jinda   1661
  132 ณัฐกานต์ หันวิสัย   1660
  133 ชัยวัฒน์ วุฒินิติกรกิจ   1660
  134 กิตติกา ศันสนะวาณี   1657
  135 วีราณี ธนสารวิมล   1657
  136 บัณฑิต ชมกุหลาบ   1652
  137 ปรัชญา ปิตาโพธิ์   1650
  138 เทพฤทธิ์ วิชญสิริ   1647
  139 รัชตะ ริทธิโคต   1645
  140 Taweesak Kunyochai   1641
  141 อุทัยวรรณ สุวรรณศรี   1640
  142 สิทธิชัย นิลศรี   1639
  143 พงษ์ศักดิ์ ลำพอง   1639
  144 Pojchara kosolchuenvijit   1638
  145 Rungroj boonmark   1638
  146 สลิลทิพย์   1637
  147 อัษฎาวุธ แซ่โค้ว   1637
  148 Chanapai Maharutsakul   1637
  149 ธีรานันท์ นาคใหญ่   1636
  150 ทวีศักดิ์ กันโยไธ   1636
  151 วสุพล ฐานถิร   1635
  152 Tanadon Chanswattanapong   1634
  153 กัลประภา ประพันธ์พัฒน์   1631
  154 ประกายดาว โคราช   1630
  155 พิลาวัลย์ บุญอรุณ   1630
  156 ขวัญใจ ธรรมพิงค์   1630
  157 วีรวัฒน์ ลิ้มสุรัตน์   1629
  158 สุจิต อึ้งปกรณ์   1628
  159 ธนัชพร เทียรฆโรจนกุล   1627
  160 วันวิสา บัวงาม   1625
  161 Krit Viroonhaman   1620
  162 มณชญา   1618
  163 ธนพร เทียรฆโรจนกุล   1616
  164 นิติ เหล่าวณิชย์พงษ์   1615
  165 Anupong Plewtong   1614
  166 มานีดา ธนสารวิมล   1613
  167 สิริวิมล ศรีนอนิล   1607
  168 สุดารัตน์ ทองภู   1605
  169 วิทวัส ประมวลศักดิกุล   1594
  170 พงษ์ศักดิ์ ลำพอง   1587
  171 พิริยา ไหว้พรหม   1564
  172 อุทัย บุญเชิด   1558
  173 เสรีชัย ตรีเข้ม   1395
 
 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us


Thailand Crossword Facebook